Sazebník úhrad za poskytování informací

Bezplatně jsou poskytovány:

•informace poskytnuté formou nahlédnutí do "spisu, dokumentu" v listinné podobě
•informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
•informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti obecního úřadu a lze provést jejich přímé nakopírování na doručené CD
Sazebník úhrad za poskytování informací
dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů - tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

Činnosti spojené s vyhledáním informace, pořízením fotokopie, pořízením na vlastní CD nebo odesláním informace e-mailem jsou zpoplatněny.

 V případě odeslání informací žadateli poštou budou náklady žadateli účtovány podle aktuálně platného ceníku České pošty podle druhu a hmotnosti zásilky.